ביטוח משכנתא

מאמר זה עוסק בביטוח משכנתא, הסיבות לרכישת ביטוח זה יתרונותיו וחסרונותיו. רכישת דירה היא מההוצאות היקרות ביותר אותה עושה אדם בימי חייו. אם אדם יחסוך סכומי כסף גדולים מדי חודש בחודשו במשך מרבית חייו, לקראת תום חייו יהיה בידיו סכום המספיק לקניית דירה, אך רובנו מעוניינים ברכישת דירה בראשית חיינו הבוגרים ולא לקראת גיל הפרישה, מה עוד שרכישת דירה בגיל צעיר מבטיחה מקום מגורים עליו לא קיימת דרישה לתשלום נוסף כדמי שכירות, נוסף על החסכון לדירה. הבעיה עם מצב זה היא כי למרבית האנשים אין די כסף בצעירותם המאפשר להם קניית דירה.

נטילת משכנתא פותרת מצב בו נדרש סכום כסף גדול לרכישת דירה. משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח (למשך עשרות שנים) בסכומים גבוהים. לקיחת משכנתא מאפשרת לאדם הצעיר ללוות את הסכומים הנחוצים לו לשם קניית דירה, ולהחזיר את ההלוואה במשך שנים רבות עד לסילוקה הסופי.

על מנת להבטיח כי ההלוואה תוחזר, הנכס (הדירה) הנרכשת מוגדרת כממושכנת לבנק למשכנתאות כל עוד ההלוואה לא נפרעה במלואה. במקרה בו לא קיימת אפשרות להחזרת ההלוואה, הדירה שנרכשה מהווה ערבון ועוברת לבעלות הבנק. כיסוי ההלוואה יעשה דרך מכירת הדירה.

ביטוח משכנתא בא בראש ובראשונה לבטח את המלווה (הבנק למשכנתאות) מפני סיכונים במתן הלוואה מעין זו. הלוואה לטווחי זמן ארוכים מאד, של עשרות שנים, כרוכה בחשיפה לסיכונים משני תחומים שונים:

  • נזק ללווה המונע ממנו להמשיך ולפרוע את הלוואת המשכנתא שלקח
  • נזק לדירה (לעירבון) שעלול לפגוע במחיר שבו ניתן למוכרה

ביטוח משכנתא בא לענות על שני סיכונים אלו. על מנת להגדיר כיסוי הולם לסיכונים אלו, לוקח המשכנתא נדרש לרכוש ביטוח משכנתא ובו בנק המשכנתאות מוגדר כמוטב. בהתאם לסיכונים, ביטוח המשכנתא כולל כיסויים לסיכונים השונים הכרוכים בהלוואת המשכנתא:

  • ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה – ביטוח זה בא לענות על הצורך בכיסוי למקרה בו נזק ללווה ימנע המשך פירעון המשכנתא
  • ביטוח מבנה לדירה – רכב זה בביטוח משכנתא בא לענות על הצורך בכיסוי למקרה בו ירידת ערך הדירה ימנע ממנה להוות עירבון אפקטיבי להחזרת המשכנתא.

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה

ביטוח החיים הנעשה במסגרת ביטוח המשכנתא שונה מביטוח חיים הנעשה במסגרות אחרות מכמה היבטים:

  • גובה הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הוא כגובה יתרת הלוואת המשכנתא או למעלה מזה
  • המוטב במקרה מוות או אובדן כושר עבודה הוא בנק המשכנתאות

ביטוח חיים נעשה על מנת להבטיח כי שאריו של המבוטח יזכו לפיצוי כספי במקרה של מוות למבוטח. ביטוח חיים הנעשה במסגרת ביטוח משכנתא דואג לכך כי הלוואת המשכנתא תוחזר לבנק למשכנתאות.

ביטוח חיים הנעשה במסגרת ביטוח משכנתא אינו מבטיח פיצוי כספי לשאריו של המבוטח, אך מבטיח כי לא תלקח קורת הגג מעל לראשם במקרה בו לא יהיה באפשרותם להמשיך ולשלם את החזר המשכנתא. משום כך, במידה וקיים רצון לדאוג לפיצוי כספי לשאריו של המבוטח במקרה מות המבוטח יש לעשות זאת באמצעות ביטוח חיים הנפרד מרכיב ביטוח החיים המצוי במסגרת ביטוח משכנתא.

בדומה לביטוח חיים, גם ביטוח אבדן כושר העבודה כאשר הוא מופיע במסגרת ביטוח משכנתא, בא לבטח את בנק המשכנתאות מפני מצב בו לא תהיה באפשרות הלווה להחזיר את הלוואת המשכנתא. ביטוח אבדן כושר עבודה שאינו במסגרת ביטוח משכנתא מבטיח הכנסה ללווה הבאה לענות על צרכיו הקיומיים ועל כן יש צורך בקיום ביטוח נפרד העונה על צורך זה בנפרד מביטוח המשכנתא.

ביטוח משכנתא – ביטוח מבנה לדירה

ביטוח מבנה הנעשה במסגרת ביטוח המשכנתא בא להבטיח כי ערך הערבון (הדירה) ישאר לפחות כערך יתרת ההלוואה. בדומה, גם ביטוח מבנה הנעשה במסגרת ביטוח דירה בא להבטיח כי ערך הדירה לא יפגע. בשונה מרכיב ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה, ה"מוטב" האמיתי במקרה שני ביטוחים אלו, היא הדירה עצמה.

קיים הבדל עקרוני בגובה הכיסוי הנדרש במסגרת ביטוח מבנה הנעשה במסגרת ביטוח משכנתא וביטוח מבנה הנעשה במסגרת ביטוח דירה: במסגרת ביטוח משכנתא, גובה הכיסוי הנדרש קשור קשר הדוק לגובה יתרת ההלוואה, ובמסגרת ביטוח דירה, גובה הכיסוי הנדרש בא לענות על הצורך בתיקון הדירה והחזרתה לערכה הקודם טרם היות המקרה הביטוחי.

היות וביטוח מבנה במידה ויערך הן במסגרת ביטוח משכנתא והן במסגרת ביטוח דירה, מהווה למעשה כפל ביטוחי עבור אותם מקרי ביטוח הבאים לענות על אותם סיכונים ומיועדים לאותה המטרה, אין צורך בשני ביטוחים שונים המיועדים למטרת שימור ערך הדירה, וניתן להסתפק בביטוח מבנה בודד, או באמצעות ביטוח משכנתא או באמצעות ביטוח דירה. יחד עם זאת, חשוב להקפיד על כיסוי הולם שיענה על שני הצרכים גם יחד, כלומר הגבוה מבין שניהם:

  • כיסוי בגובה יתרת הלוואת המשכנתא
  • כיסוי בגובה ערך הנכס (הדירה)